Hưng Thịnh Merryland Legacy Qui Nhơn


Thi công & lắp đặt nội thất


Khách hàng Tập Đoàn Hưng Thịnh

Địa điểm 01 Nguyễn Tất Thành, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Hoàn thành Sep 2022

Trở về

Hưng Thịnh Merryland Legacy Qui Nhơn


Thi công & lắp đặt nội thất


Khách hàng Tập Đoàn Hưng Thịnh

Địa điểm 01 Nguyễn Tất Thành, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Hoàn thành Sep 2022

Trở về

Hưng Thịnh Merryland Legacy Qui Nhơn


Thi công & lắp đặt nội thất


Khách hàng Tập Đoàn Hưng Thịnh

Địa điểm 01 Nguyễn Tất Thành, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Hoàn thành Sep 2022

Trở về

Hưng Thịnh Merryland Legacy Qui Nhơn


Thi công & lắp đặt nội thất


Khách hàng Tập Đoàn Hưng Thịnh

Địa điểm 01 Nguyễn Tất Thành, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Hoàn thành Sep 2022

Trở về

Hưng Thịnh Merryland Legacy Qui Nhơn


Thi công & lắp đặt nội thất


Khách hàng Tập Đoàn Hưng Thịnh

Địa điểm 01 Nguyễn Tất Thành, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Hoàn thành Sep 2022

Trở về

Hưng Thịnh Merryland Legacy Qui Nhơn


Thi công & lắp đặt nội thất


Khách hàng Tập Đoàn Hưng Thịnh

Địa điểm 01 Nguyễn Tất Thành, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Hoàn thành Sep 2022

Trở về