Hưng Thịnh Merryland Legacy Qui Nhơn


Thi công & lắp đặt nội thất


Khách hàng: Hung Thinh Corporation

Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Hoàn thành: Sep 2022

Trở về

Hưng Thịnh Merryland Legacy Qui Nhơn


Thi công & lắp đặt nội thất


Khách hàng: Hung Thinh Corporation

Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Hoàn thành: Sep 2022

Trở về

Hưng Thịnh Merryland Legacy Qui Nhơn


Thi công & lắp đặt nội thất


Khách hàng: Hung Thinh Corporation

Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Hoàn thành: Sep 2022

Trở về

Hưng Thịnh Merryland Legacy Qui Nhơn


Thi công & lắp đặt nội thất


Khách hàng: Hung Thinh Corporation

Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Hoàn thành: Sep 2022

Trở về

Hưng Thịnh Merryland Legacy Qui Nhơn


Thi công & lắp đặt nội thất


Khách hàng: Hung Thinh Corporation

Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Hoàn thành: Sep 2022

Trở về

Hưng Thịnh Merryland Legacy Qui Nhơn


Thi công & lắp đặt nội thất


Client: Hung Thinh Corporation

Address: 01 Nguyễn Tất Thành, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Completion: Sep 2022

Back