Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế và thi công


Khách hàng: DKPM

Địa chỉ: Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành: Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế và thi công


Khách hàng: DKPM

Địa chỉ: Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành: Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế và thi công


Khách hàng: DKPM

Địa chỉ: Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành: Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế và thi công


Khách hàng: DKPM

Địa chỉ: Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành: Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế và thi công


Khách hàng: DKPM

Địa chỉ: Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành: Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế và thi công


Khách hàng: DKPM

Địa chỉ: Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành: Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế và thi công


Khách hàng: DKPM

Địa chỉ: Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành: Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế và thi công


Khách hàng: DKPM

Địa chỉ: Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành: Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế và thi công


Khách hàng: DKPM

Địa chỉ: Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành: Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế và thi công


Khách hàng: DKPM

Địa chỉ: Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành: Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế và thi công


Khách hàng: DKPM

Địa chỉ: Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành: Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế và thi công


Khách hàng: DKPM

Địa chỉ: Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành: Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế và thi công


Khách hàng: DKPM

Địa chỉ: Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành: Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế và thi công


Khách hàng: DKPM

Địa chỉ: Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành: Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế và thi công


Client: DKPM

Address: Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Completion: Mar 2022

Back