Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế & thi công nội nhất


Khách hàng Danh Khôi Holdings

Địa điểm Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế & thi công nội nhất


Khách hàng Danh Khôi Holdings

Địa điểm Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế & thi công nội nhất


Khách hàng Danh Khôi Holdings

Địa điểm Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế & thi công nội nhất


Khách hàng Danh Khôi Holdings

Địa điểm Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế & thi công nội nhất


Khách hàng Danh Khôi Holdings

Địa điểm Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế & thi công nội nhất


Khách hàng Danh Khôi Holdings

Địa điểm Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế & thi công nội nhất


Khách hàng Danh Khôi Holdings

Địa điểm Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế & thi công nội nhất


Khách hàng Danh Khôi Holdings

Địa điểm Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế & thi công nội nhất


Khách hàng Danh Khôi Holdings

Địa điểm Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế & thi công nội nhất


Khách hàng Danh Khôi Holdings

Địa điểm Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế & thi công nội nhất


Khách hàng Danh Khôi Holdings

Địa điểm Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế & thi công nội nhất


Khách hàng Danh Khôi Holdings

Địa điểm Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế & thi công nội nhất


Khách hàng Danh Khôi Holdings

Địa điểm Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế & thi công nội nhất


Khách hàng Danh Khôi Holdings

Địa điểm Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành Mar 2022

Trở về

Văn Phòng Danh Khôi


Thiết kế & thi công nội nhất


Khách hàng Danh Khôi Holdings

Địa điểm Republic Plaza, 18E, Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàn thành Mar 2022

Trở về