Movenpick Resort Phan Thiết


Cung cấp và lắp đặt đồ nội thất


Khách hàng: Cong ty Co Phan Dau Tu Dia Oc NO VA

Địa chỉ: Hòn Giồ, Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Hoàn thành: Oct 2022

Trở về

Movenpick Resort Phan Thiết


Cung cấp và lắp đặt đồ nội thất


Khách hàng: Cong ty Co Phan Dau Tu Dia Oc NO VA

Địa chỉ: Hòn Giồ, Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Hoàn thành: Oct 2022

Trở về

Movenpick Resort Phan Thiết


Cung cấp và lắp đặt đồ nội thất


Khách hàng: Cong ty Co Phan Dau Tu Dia Oc NO VA

Địa chỉ: Hòn Giồ, Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Hoàn thành: Oct 2022

Trở về

Movenpick Resort Phan Thiết


Cung cấp và lắp đặt đồ nội thất


Khách hàng: Cong ty Co Phan Dau Tu Dia Oc NO VA

Địa chỉ: Hòn Giồ, Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Hoàn thành: Oct 2022

Trở về

Movenpick Resort Phan Thiết


Cung cấp và lắp đặt đồ nội thất


Khách hàng: Cong ty Co Phan Dau Tu Dia Oc NO VA

Địa chỉ: Hòn Giồ, Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Hoàn thành: Oct 2022

Trở về

Movenpick Resort Phan Thiết


Cung cấp và lắp đặt đồ nội thất


Client: Cong ty Co Phan Dau Tu Dia Oc NO VA

Address: Hòn Giồ, Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Completion: Oct 2022

Back