Centara Mirage Resort Mui Ne - Villas


Built-In Furniture

Loose Furniture

Joinery


Khách hàng: Cong ty Co Phan Dau Tu Dia Oc NO VA

Địa chỉ: Mui Ne, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Hoàn thành: Jun 2021

Trở về

Centara Mirage Resort Mui Ne - Villas


Built-In Furniture

Loose Furniture

Joinery


Khách hàng: Cong ty Co Phan Dau Tu Dia Oc NO VA

Địa chỉ: Mui Ne, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Hoàn thành: Jun 2021

Trở về

Centara Mirage Resort Mui Ne - Villas


Built-In Furniture

Loose Furniture

Joinery


Khách hàng: Cong ty Co Phan Dau Tu Dia Oc NO VA

Địa chỉ: Mui Ne, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Hoàn thành: Jun 2021

Trở về

Centara Mirage Resort Mui Ne - Villas


Built-In Furniture

Loose Furniture

Joinery


Khách hàng: Cong ty Co Phan Dau Tu Dia Oc NO VA

Địa chỉ: Mui Ne, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Hoàn thành: Jun 2021

Trở về

Centara Mirage Resort Mui Ne - Villas


Built-In Furniture

Loose Furniture

Joinery


Khách hàng: Cong ty Co Phan Dau Tu Dia Oc NO VA

Địa chỉ: Mui Ne, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Hoàn thành: Jun 2021

Trở về

Centara Mirage Resort Mui Ne - Villas


Built-In Furniture

Loose Furniture

Joinery


Khách hàng: Cong ty Co Phan Dau Tu Dia Oc NO VA

Địa chỉ: Mui Ne, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Hoàn thành: Jun 2021

Trở về

Centara Mirage Resort Mui Ne - Villas


Built-In Furniture

Loose Furniture

Joinery


Khách hàng: Cong ty Co Phan Dau Tu Dia Oc NO VA

Địa chỉ: Mui Ne, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Hoàn thành: Jun 2021

Trở về

Centara Mirage Resort Mui Ne - Villas


Built-In Furniture

Loose Furniture

Joinery


Khách hàng: Cong ty Co Phan Dau Tu Dia Oc NO VA

Địa chỉ: Mui Ne, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Hoàn thành: Jun 2021

Trở về

Centara Mirage Resort Mui Ne - Villas


Built-In Furniture

Loose Furniture

Joinery


Khách hàng: Cong ty Co Phan Dau Tu Dia Oc NO VA

Địa chỉ: Mui Ne, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Hoàn thành: Jun 2021

Trở về

Centara Mirage Resort Mui Ne - Villas


Built-In Furniture

Loose Furniture

Joinery


Khách hàng: Cong ty Co Phan Dau Tu Dia Oc NO VA

Địa chỉ: Mui Ne, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Hoàn thành: Jun 2021

Trở về

Centara Mirage Resort Mui Ne - Villas


Built-In Furniture

Loose Furniture

Joinery


Khách hàng: Cong ty Co Phan Dau Tu Dia Oc NO VA

Địa chỉ: Mui Ne, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Hoàn thành: Jun 2021

Trở về

Centara Mirage Resort Mui Ne - Villas


Built-In Furniture

Loose Furniture

Joinery


Khách hàng: Cong ty Co Phan Dau Tu Dia Oc NO VA

Địa chỉ: Mui Ne, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Hoàn thành: Jun 2021

Trở về

Centara Mirage Resort Mui Ne - Villas


Built-In Furniture

Loose Furniture

Joinery


Khách hàng: Cong ty Co Phan Dau Tu Dia Oc NO VA

Địa chỉ: Mui Ne, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Hoàn thành: Jun 2021

Trở về

Centara Mirage Resort Mui Ne - Villas


Built-In Furniture

Loose Furniture

Joinery


Khách hàng: Cong ty Co Phan Dau Tu Dia Oc NO VA

Địa chỉ: Mui Ne, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Hoàn thành: Jun 2021

Trở về

Centara Mirage Resort Mui Ne - Villas


Built-In Furniture

Loose Furniture

Joinery


Khách hàng: Cong ty Co Phan Dau Tu Dia Oc NO VA

Địa chỉ: Mui Ne, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Hoàn thành: Jun 2021

Trở về

Centara Mirage Resort Mui Ne - Villas


Built-In Furniture

Loose Furniture

Joinery


Client: Cong ty Co Phan Dau Tu Dia Oc NO VA

Address: Mui Ne, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Completion: Jun 2021

Back