VĂN PHÒNG THÀNH CÔNGKhách hàng: CONG TY TNHH TCG LAND

Địa chỉ: Lô PD17, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam

Hoàn thành: Jun 2019

Trở về

VĂN PHÒNG THÀNH CÔNGKhách hàng: CONG TY TNHH TCG LAND

Địa chỉ: Lô PD17, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam

Hoàn thành: Jun 2019

Trở về

VĂN PHÒNG THÀNH CÔNGKhách hàng: CONG TY TNHH TCG LAND

Địa chỉ: Lô PD17, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam

Hoàn thành: Jun 2019

Trở về

VĂN PHÒNG THÀNH CÔNGKhách hàng: CONG TY TNHH TCG LAND

Địa chỉ: Lô PD17, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam

Hoàn thành: Jun 2019

Trở về

VĂN PHÒNG THÀNH CÔNGKhách hàng: CONG TY TNHH TCG LAND

Địa chỉ: Lô PD17, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam

Hoàn thành: Jun 2019

Trở về

VĂN PHÒNG THÀNH CÔNGClient: CONG TY TNHH TCG LAND

Address: Lô PD17, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam

Completion: Jun 2019

Back