Đại học Anh Quốc - cơ sở Ecopark


Hạng mục thi công:

 • Cung cấp đồ nội thất
 • Thi công lắp đặt nội thất

 


Khách hàng: Công Ty TNHH British University Việt Nam

Địa chỉ: Ecopark Township, H.Văn Giang, T. Hưng Yên, Việt Nam

Hoàn thành: Jul 2018

Trở về

Đại học Anh Quốc - cơ sở Ecopark


Hạng mục thi công:

 • Cung cấp đồ nội thất
 • Thi công lắp đặt nội thất

 


Khách hàng: Công Ty TNHH British University Việt Nam

Địa chỉ: Ecopark Township, H.Văn Giang, T. Hưng Yên, Việt Nam

Hoàn thành: Jul 2018

Trở về

Đại học Anh Quốc - cơ sở Ecopark


Hạng mục thi công:

 • Cung cấp đồ nội thất
 • Thi công lắp đặt nội thất

 


Khách hàng: Công Ty TNHH British University Việt Nam

Địa chỉ: Ecopark Township, H.Văn Giang, T. Hưng Yên, Việt Nam

Hoàn thành: Jul 2018

Trở về

Đại học Anh Quốc - cơ sở Ecopark


Hạng mục thi công:

 • Cung cấp đồ nội thất
 • Thi công lắp đặt nội thất

 


Khách hàng: Công Ty TNHH British University Việt Nam

Địa chỉ: Ecopark Township, H.Văn Giang, T. Hưng Yên, Việt Nam

Hoàn thành: Jul 2018

Trở về

Đại học Anh Quốc - cơ sở Ecopark


Hạng mục thi công:

 • Cung cấp đồ nội thất
 • Thi công lắp đặt nội thất

 


Khách hàng: Công Ty TNHH British University Việt Nam

Địa chỉ: Ecopark Township, H.Văn Giang, T. Hưng Yên, Việt Nam

Hoàn thành: Jul 2018

Trở về

Đại học Anh Quốc - cơ sở Ecopark


Hạng mục thi công:

 • Cung cấp đồ nội thất
 • Thi công lắp đặt nội thất

 


Khách hàng: Công Ty TNHH British University Việt Nam

Địa chỉ: Ecopark Township, H.Văn Giang, T. Hưng Yên, Việt Nam

Hoàn thành: Jul 2018

Trở về

Đại học Anh Quốc - cơ sở Ecopark


Hạng mục thi công:

 • Cung cấp đồ nội thất
 • Thi công lắp đặt nội thất

 


Client: Công Ty TNHH British University Việt Nam

Address: Ecopark Township, H.Văn Giang, T. Hưng Yên, Việt Nam

Completion: Jul 2018

Back