Khách sạn Hilton Đà Nẵng


Hạng mục thi công:

 • Cung cấp đồ nội thất rời
 • Thi công lắp đặt nội thất

 


Khách hàng: CTCP TM & DV Khách Sạn Bạch Đằng

Địa chỉ: 54 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Hoàn thành: Oct 2018

Trở về

Khách sạn Hilton Đà Nẵng


Hạng mục thi công:

 • Cung cấp đồ nội thất rời
 • Thi công lắp đặt nội thất

 


Khách hàng: CTCP TM & DV Khách Sạn Bạch Đằng

Địa chỉ: 54 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Hoàn thành: Oct 2018

Trở về

Khách sạn Hilton Đà Nẵng


Hạng mục thi công:

 • Cung cấp đồ nội thất rời
 • Thi công lắp đặt nội thất

 


Khách hàng: CTCP TM & DV Khách Sạn Bạch Đằng

Địa chỉ: 54 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Hoàn thành: Oct 2018

Trở về

Khách sạn Hilton Đà Nẵng


Hạng mục thi công:

 • Cung cấp đồ nội thất rời
 • Thi công lắp đặt nội thất

 


Khách hàng: CTCP TM & DV Khách Sạn Bạch Đằng

Địa chỉ: 54 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Hoàn thành: Oct 2018

Trở về

Khách sạn Hilton Đà Nẵng


Hạng mục thi công:

 • Cung cấp đồ nội thất rời
 • Thi công lắp đặt nội thất

 


Khách hàng: CTCP TM & DV Khách Sạn Bạch Đằng

Địa chỉ: 54 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Hoàn thành: Oct 2018

Trở về

Khách sạn Hilton Đà Nẵng


Hạng mục thi công:

 • Cung cấp đồ nội thất rời
 • Thi công lắp đặt nội thất

 


Khách hàng: CTCP TM & DV Khách Sạn Bạch Đằng

Địa chỉ: 54 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Hoàn thành: Oct 2018

Trở về

Khách sạn Hilton Đà Nẵng


Hạng mục thi công:

 • Cung cấp đồ nội thất rời
 • Thi công lắp đặt nội thất

 


Client: CTCP TM & DV Khách Sạn Bạch Đằng

Address: 54 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Completion: Oct 2018

Back